https://www.youtube.com/watch?v=60wXpmsdFgg

Front Squat
1X5 @ 40%
1X5 @ 50%
1X3 @60%
1X5 @ 65%
1X5 @ 75%
1XME @ 85%

Nasty Girls

3rounds
50 Squats
7MU
10 Hang Power Clean 135/95